Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BONUS E.LECLERC

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc oraz dostawcą aplikacji Bonus E.Leclerc jest Galec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, kod pocztowy 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 522 25 86 670, zwana dalej Organizatorem lub Leclerc.
 2. Celem Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc (zwanego dalej Programem lub Programem Lojalnościowym) jest umożliwienie Uczestnikom korzystania ze specjalnych ofert oraz akcji promocyjnych, w szczególności dostosowanych do preferencji użytkownika, dostępnych w stacjonarnych sklepach sieci „E.Leclerc” (dalej zdefiniowanych jako Sklepy) oraz premiowanie i wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu tych Sklepów. Organizator zastrzega, że niektóre sklepy mogą być wyłączone z Programu, o czym klienci będą informowani w materiałach promocyjnych.
 3. Z Karty Lojalnościowej można korzystać wyłącznie w Sklepach znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dokonując zakupów przez  Internet Klienci nie mogą korzystać ze specjalnych ofert i akcji promocyjnych, chyba, że regulamin lokalnej akcji prowadzonej przez dany sklep stanowi inaczej.
 4. Do Programu Lojalnościowego można przystąpić od dnia  10.08.2020 r., ze skutkiem od dnia 18.08.2020 r.

§2 DEFINICJE

 1. Aktywacja – oznacza aktywowanie Konta klienta za pomocą sms zwrotnego z imieniem albo wprowadzenie sześciocyfrowego kodu do aplikacji mobilnej.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Bonus E. Leclerc, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której można  zarejestrować się w Programie, dokonać modyfikacji swoich danych i zgód oraz otrzymywać Korzyści z tytułu przynależności do Programu.
 3. Karta lojalnościowa (zwana również Kartą) jest to karta w postaci fizycznej – karty plastikowej, lub wirtualnej – zapisana w aplikacji mobilnej, przypisana do Konta Uczestnika, wydawana po uprzednim zarejestrowaniu się. Karta posiada unikalny 13 cyfrowy kod oraz kod kreskowy EAN. Karta nie jest kartą imienną ani nie jest środkiem płatniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U.2021.1907 tj. z dnia 2021.10.21).
 4. Konto – oznacza indywidualne konto w systemie Organizatora przyporządkowane do konkretnej osoby fizycznej (Uczestnika programu), założone w Sklepie lub w aplikacji mobilnej, które jest niezbędne do uzyskiwania Korzyści dostępnych dla Uczestników programu.
 5. Korzyści – specjalne oferty promocyjne w postaci kuponów i rabatów, dostępne wyłącznie dla Uczestników programu; korzyści mogą dotyczyć zakupu ograniczonej ilości towaru, o czym Klient będzie każdorazowo informowany.
 6. Kupon – jest to zapis elektroniczny uprawniający Uczestników programu do nabycia określonych artykułów, w określonym czasie, w specjalnej promocyjnej cenie.
 7. Pinpad – jest to urządzanie znajdujące się przy kasie, na którym klienci mogą zarejestrować się w Programie.
 8. POK – Punkt Obsługi Klienta, znajdujący się zwykle w centralnym,  dobrze widocznym miejscu sklepu, na wysokości linii kas.
 9. Rejestracja – jest to sposób przystąpienia do Programu opisany w §3niniejszego Regulaminu
 10. Sklepy – sklepy stacjonarne działające pod marką „E. Leclerc”.
 11. Sklep preferowany – Sklep, w którym Uczestnik założył Konto lub sklep wskazany przez Uczestnika przystępującego do programu jako placówka, w której zamierza on najczęściej nabywać towary.
 12. Uczestnik programu (także: Uczestnik) – pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Programie Lojalnościowym oraz aktywowała swoją Kartę.
 13. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM BONUS E.LECLERC

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnej chwili jego trwania. Każdy uczestnik może posiadać tylko jedno aktywne Konto w Programie Lojalnościowym Bonus E. Leclerc.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 4. Przystąpić do Programu Lojalnościowego i aktywować Konto można w następujący sposób:
  1. Przy kasie : Klient przy kasie na urządzeniu pinpad wprowadza swój numer telefonu, wyraża niezbędne zgody naciskając zielony przycisk „OK”. Następnie otrzymuje od kasjera plastikową, nieaktywną Kartę z unikalnym numerem Uczestnika. Aby aktywować Kartę i Konto, po otrzymaniu sms powitalnego Klient musi odesłać sms zwrotny ze swoim imieniem;
  2. Poprzez aplikację mobilną: Klient po pobraniu aplikacji mobilnej Bonus E. Leclerc przechodzi do zakładki „ Karta”. Tam wprowadza swój nr telefonu komórkowego, naciska „Zatwierdź” i na podany przez siebie numer otrzymuje sześciocyfrowy pin. Po jego wprowadzeniu i „Zatwierdzeniu” uzupełnia imię i adres e-mail oraz wyraża niezbędne zgody. Następnie naciska „Utwórz konto”. Po utworzeniu konta Uczestnik otrzymuje wirtualną kartę, dostępną tylko w aplikacji mobilnej. Karta i konto są już w tym momencie aktywne.
  3. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno aktywne Konto. W przypadku naruszenia tego postanowienia posiadacze Kart i kont powiązanych z tym adresem e-mail mogą zostać pozbawieni niektórych funkcjonalności gwarantowanych uczestnikom Programu.
 5. W celu zainstalowania i korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym klient obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin dostępny jest na www.leclerc.pl/bonus/sude) i akceptacji jego postanowień.
 6. Pod jednym numerem telefonu można zarejestrować tylko jedno Konto klienta.
 7. W wyjątkowych przypadkach, kiedy Klient nie posiada telefonu komórkowego, może przystąpić do Programu otrzymując kartę aktywowaną przez pracownika POK. W tym celu Klient musi udać się do POK, wypełnić formularz zgłoszeniowy (wpisując swoje imię i nazwisko oraz adres i wyrażając odpowiednie zgody), złożyć swój czytelny podpis, a pracownik POK wprowadzi dane Klienta do systemu oraz wyda Klientowi już aktywną kartę, bez konieczności jej aktywowania sms zwrotnym. Adres Klienta jest zbierany wyłącznie do celów weryfikacyjnych w przypadku utraty karty i nie będzie wykorzystywany do wysyłania informacji handlowej. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w formie wiadomości elektronicznych (SMS, e-mail, push). Brak wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej uniemożliwia otrzymywanie specjalnych ofert promocyjnych, a tym samym nie pozwala na realizację celu, jakiemu służy Karta Lojalnościowa.
 9. Każdy Sklep może wdrożyć swoje lokalne akcje lojalnościowe, w których Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe funkcjonalności i korzyści, poza funkcjonalnościami lub korzyściami wynikającymi z niniejszego Regulaminu..

§4 ZASADY PROGRAMU

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia §3 ust. 4 pkt 3. Regulaminu, od momentu aktywacji Karty Uczestnik będzie uprawniony do korzystania ze specjalnych ofert zawartych w gazetkach promocyjnych oraz ofert dostarczonych w formie powiadomień sms, kuponów w aplikacji mobilnej, powiadomień push, dodatkowych wydruków promocyjnych przy paragonie fiskalnym czy wiadomości e-mail.
 2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 3 Regulaminu, korzyści mogą być adresowane do wszystkich Uczestników bądź tylko do wybranej grupy Uczestników ustalonej w oparciu o analizę danych, o której mowa poniżej w ustępie 6 niniejszego §4.
 3. Aby skorzystać z rabatów dedykowanych dla Uczestników Programu, Uczestnik powinien okazać kasjerowi, przed dokonaniem płatności, swoją Kartę (plastikową lub wirtualną) lub podać kasjerowi swój zarejestrowany numer telefonu.
 4. Aby zrealizować Kupon, użytkownik powinien aktywować Kupon w aplikacji mobilnej,   kupon powinien być aktywny   przed dokonaniem płatności przed zeskanowaniem  swojej karty na czytniku dostępnym przy kasie. Warunkiem wykorzystania Kuponu w czasie danej transakcji jest łączność z Internetem urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja.
 5. Na koncie Uczestnika będą zapisywane przez Organizatora informacje dotyczące aktywności konsumenckiej Uczestnika tj. historia zakupów, częstotliwość zakupów, wysłane Kupony  oraz udzielone rabaty i Korzyści.
 6. Organizator zobowiązuje się przygotowywać i dostarczać Korzyści odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Uczestników. Korzyści będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o analizę danych Uczestnika, w tym:
 7. historii zakupów w Sklepach, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów, preferowany czas dokonywania zakupów;
 8. danych o lokalizacji urządzenia mobilnego Uczestnika, o ile Uczestnik w ustawieniach Aplikacji lub swojego urządzenia mobilnego zgadza się na dostęp przez Aplikację do danych o lokalizacji;
 9. Organizatorem lokalnej akcji lojalnościowej jest Sklep, w którym taka akcja obowiązuje. Regulamin lokalnej akcji lojalnościowej nie może być sprzeczny z niniejszym Regulaminem. Regulamin lokalnej akcji lojalnościowej jest dostępny w POK danego sklepu.   We wszelkich sprawach związanych z daną lokalną akcja lojalnościowa należy zwracać się bezpośrednio do jej organizatora.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator czyli Galec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, kod pocztowy 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 5222586670.
 2. Współadministratorami danych osobowych są podmioty grupy E.Leclerc Polska, których wykaz stanowi załącznik numer 2 niniejszego Regulaminu. Wykaz współadministratorów dostępny jest na stronie www.leclerc.pl/bonus/wspoladministratorzy
 3. Administrator danych osobowych i współadministratorzy danych osobowych powołali inspektora ochrony danych osobowych, którym jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych osobowych skontaktować się można pod adresem mailowym e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres Organizatora Programu Lojalnościowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych, zbierane są na zasadzie dobrowolności ich podania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i krajowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 5. Dane osobowe w związku z uczestnictwem Uczestnika w Programie Lojalnościowym, będą przetwarzane:
  • w przypadku wykonywania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w sposób świadomy i dobrowolny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla celów otrzymywania przez Uczestnika informacji handlowej na adres poczty elektronicznej e-mail lub na numer telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w sposób świadomy i dobrowolny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • w przypadku wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w przypadku  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu tworzenia analiz, zestawień, statystyk, profilowania na podstawie zgody Uczestnika Programu Lojalnościowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane również w sposób zautomatyzowany i służą m.in. do profilowania preferencji Uczestnika. Profilowanie polega na dopasowaniu ofert preferencyjnych przyznawanych i oferowanych w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez niego zgody, a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, przez okres określony w odrębnych przepisach prawa krajowego.
 8. Obiorcami danych osobowych Uczestnika są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych i współadministratorów danych, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi w tym m.in. firmy dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, firma obsługująca kartę lojalnościową, oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych, ani współadministratorzy danych nie będą przekazywać żadnych danych osobowych Uczestników Programu, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Uczestnik ma również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Uczestnik może zgłosić żądanie aktualizacji swoich danych wypełniając i opatrując podpisem stosowny formularz w punkcie POK w dowolnym sklepie E. Leclerc, zaś użytkownik aplikacji BONUS może dokonać aktualizacji danych logując się na swoim koncie. Formularz aktualizacji danych osobowych stanowi załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu.
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (nieobowiązkowe), jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w Programie nie będzie możliwe.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UTRATA KARTY I REKLAMACJE

 1. Korzystanie z Karty Lojalnościowej w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Korzystającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartą Lojalnościową m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty plastikowej Organizator dokona w POK blokady utraconej karty i wyda nową kartę, na podstawie wniosku Klienta o wydanie nowej karty, która stanowi Załącznik nr 6 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące udziału w Programie lojalnościowym, tj. dotyczące Konta  lub Aplikacji mobilnej, klient może składać elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@e-leclerc.pl lub na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta Sklepu, w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji zakupu.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego reklamację, numer karty lub numer telefonu podany przy rejestracji w programie lojalnościowym, adres korespondencyjny lub e-mail oraz krótki opis roszczenia. Formularz reklamacji dostępny jest jako załącznik numer 4. Jest on dostępny również na www.leclerc.pl/bonus/reklamacja
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana pisemnie lub w formie dokumentowej, środkiem komunikacji, za pomocą którego reklamacja została wniesiona (w razie osobistego złożenia reklamacji w POK jako adres zwrotny uznawany jest adres korespondencyjny lub e-mail podany przez klienta).
 6. Organizator nie rozpatruje reklamacji dotyczących zakupu towarów w Sklepie.

§7 REZYGNACJA I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. W tym celu powinien on złożyć w pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jednym z poniższych sposobów:
 2. wysyłając wypełniony i podpisany skan formularza na adres e-mail: rezygnacja@e-leclerc.pl; albo
 3. wysyłając wypełniony i podpisany formularz listem poleconym na adres:  Galec Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa  
 4. Formularz rezygnacji jest dostępny jako załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Jest on również dostępny na www.leclerc.pl/bonus/rezygnacja
 5. Rezygnacja z Uczestnictwa w Programie oznacza dezaktywację Karty i trwałe usunięcie Konta. Dezaktywacja Konta jest równoznaczna z rezygnacją ze specjalnych ofert promocyjnych i akcji, w których Uczestnik bierze udział. Jeżeli w chwili dezaktywacji do Konta uczestnika przypisane były jakieś Korzyści, to ulegają one przepadkowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podawania przyczyny, przy czym zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Uczestników z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem. 
 7. O ewentualnym zakończeniu programu Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Aplikacji, poprzez adres e-mail przypisany do Konta oraz informacja ta będzie podana do wiadomości publicznej w POK, w komunikatach głosowych oraz na stronie internetowej.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej.
 2. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Aplikacji, poprzez adres e-mail przypisany do Konta oraz informacja ta będzie podana do wiadomości publicznej w POK oraz na stronie internetowej.
 3. Aktualny tekst Regulaminu udostępniany jest na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin, w Aplikacji oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022.

Załącznik 1 – przystąpienie do programu
Załącznik 2 – wykaz współadministratorów
Załącznik 3 – aktualizacja danych
Załącznik 4 – reklamacja
Załącznik 5 – rezygnacja z programu
Załącznik 6 – wniosek o wydanie nowej karty

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek