Regulamin Świadczenia Usługi Newsletter Drogą Elektroniczną obowiązujący od dnia 02.01.2016 roku

Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

Usługa Newsletter udostępniania jest przez Oleśnicadis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Moniuszki 69, Oleśnica 56-400, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249135, REGON 20153120, NIP 911-18-98-960 zwaną dalej „E.Leclerc Oleśnica”.

Dane kontaktowe: adres pocztowy: Oleśnica , Moniuszki 69, 56-400 Oleśnica; adres poczty elektronicznej: olesnicadis@olesnicadis.pl; numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Telefon: 71 399-57-00, czynny w godzinach otwarcia sklepu (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jest akceptacja niniejszego regulaminu. Umowa zostaje zawarta w momencie, o którym mowa w pkt. 10 poniżej.

2. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji w formie listu elektronicznego na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie E.Leclerc Oleśnica oraz E.Leclerc Polska (Galec Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 156, Warszawa 02-231), w tym w szczególności o:

 • nowych produktach,
 • aktualnych promocjach,
 • konkursach,
 • otwarciach nowych sklepów.

5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co trzydzieści dni.

6. Każdy Newsletter zawiera:

 1. informację o platformie z której wysłano newsletter olesnica.leclerc.pl lub e-leclerc.pl,
 2. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej olesnica.leclerc.pl:

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na ww. stronie internetowej,
 2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz mnie”.

9. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Oleśnicadis Sp. z o.o.. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera zawierającego informacje marketingowe. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu e-mail na rzecz E.Leclerc Polska adres e-mail Klienta zostanie udostępniony Galec Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-231) przy ul. Jutrzenki 156. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera.

11. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olesnicadis@olesnicadis.pl
 2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: 71 399-57-00, czynny w godzinach pracy sklepu (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

13. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez E.Leclerc Oleśnica. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, E.Leclerc Oleśnica zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

14. E.Leclerc Oleśnica zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności:

 1. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 2. w efekcie realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 3. w przypadku konieczności zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa danych osobowych;
 4. w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie wysyłania wiadomości e-mail, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach E.Leclerc Oleśnica.

15. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter.

16. W sposób określony w ust. 16 – i przy odpowiednim stosowaniu przesłanek tam wskazanych - E.Leclerc Oleśnica może zakończyć świadczenie usługi w oparciu o niniejszy regulamin.

17. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem olesnica.leclerc.pl/regulamin-swiadczenia-uslugi-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

18. E.Leclerc Oleśnica przestrzega o możliwości: działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

19. Informacje o:

 1. udostępnianych przez E.Leclerc Oleśnica środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
 2. podmiotach, którym zostało powierzone przetwarzanie danych oraz zakresie powierzenia;
 3. celu przechowywania informacji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym i uzyskiwania dostępu do tej informacji;
 4. możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym za pomocą ustawień zainstalowanego oprogramowania;
znajdują się w Polityce Prywatności serwisu internetowego olesnica.leclerc.pl, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: olesnica.leclerc.pl/polityka-prywatnosci.

Strona wykorzystuje cookie zapisując dane użytkownika.
Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki Polityka prywatności.

OK